Minor White

Mathias, New York, 1957

Gelatin silver print, 7 3/8 x 9 1/2 inches

Mounted 13 1/2 x 16 1/16 inches

Vintage
© Minor White